โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)


    
รายงาน การดำเนินงาน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ปี 2566

     ด้านการจัดการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
     องค์ประกอบที่ 1
                 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
   
 

หลักการ รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก

สาระสำคัญ
     การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้โดยการเรียนรู้การกำหนดพื้นที่ศึกษา สำรวจและจัดทำผังพรรณไม้ แล้วศึกษา พรรณไม้ ทำตัวอย่างพรรณไม้ นำข้อมูลมาทำทะเบียนพรรณไม้
ทำและติดแสดงป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์
นำไปสู่การรู้ชื่อ รู้ลักษณะต่าง ๆ รวมถึงรู้จักการใช้ประโยชน์ของพืช

ลำดับการเรียนรู้
     1) กำหนดพื้นที่ศึกษา
     2) สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา
     3) ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น
     4) ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน
     5) ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้
     6) ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์
     7) บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
     8) ทำตัวอย่างพรรณไม้ (ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ดอง ตัวอย่างพรรณไม้ เฉพาะส่วน)
     9) เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึก ใน ก.7-003 หน๎า 9 - 10
     10) จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้
     11) ทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์
     12) ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์
     13) ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์