ขั้นตอนการสมัครเรียน (เพียง 2 ขั้นตอน )

1. กรณีที่ผู้สมัครต้องการชำระเงิน ผ่านระบบ QR Code ให้ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ รายวิชาละ 235 บาท เพื่อชำระเงิน และ ทำขั้นตอนที่ 2
(หมายเหตุ รายวิชา ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชาละ 760 บาท)


(กรณีชำระเงินเองที่งานการเงินวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ให้ข้ามข้อที่ 1 นี้ไป)

 

2. เลือกรายวิชาที่สนใจสมัคร โดยคลิกที่จำนวนตัวเลขที่รับสมัคร พื้นหลังสีเขียวให้ตรงกับรายวิชาที่ต้องการสมัคร